Polityka prywatności

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zen BTL Marcin Gmiński, będącym Administratorem danych osobowych

 

Dane osobowe zbierane w związku ze współpracą pomiędzy Usługodawcą a Klientami są przetwarzane przez Marcina Gmińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zen BTL Marcin Gmiński, pod adresem 04-534 Warszawa, ul. Potockich 94a, NIP 9521943312, REGON 142548392, numer telefonu +48 720 380 380, adres poczty elektronicznej email: kontakt@zen-btl.eu (zwanym dalej Usługodawcą), który jest Administratorem danych osobowych.

 

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować w Formie pisemnej:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej email pod adresem: kontakt@zen-btl.eu,
 • za pośrednictwem tradycyjnej formy listownej na adres: Zen BTL, 04-534 Warszawa, ul. Potockich 94a.

 

Posiadane dane osobowe zostały przekazane Administratorowi danych osobowych dobrowolnie podczas bieżących kontaktów z Usługodawcą:

 • osobistych: kontaktów handlowych podczas targów, szkoleń, spotkań biznesowych i tym podobnych,
 • za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej: przy użyciu formularzy kontaktowych, poczty elektronicznej email, telefonicznie i tym podobnych.

Ponad to dane osobowe posiadane przez Administratora danych osobowych mogą pochodzić z:

 • indywidualnych akcji marketingowych,
 • ogólnodostępnych informacji w internecie,
 • rejestrów przedsiębiorców, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego i / lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Administrator danych osobowych przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne Klienta, to jest pełna nazwa Klienta (nazwa firmy), imię, nazwisko, adres Klienta (adres prowadzenia działalności i / lub siedziby i / lub adres korespondencyjny), numer identyfikacji podatkowej Klienta (NIP i / lub VAT UE), REGON, adres poczty elektronicznej email Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta,
 • imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu osoby składającej Zamówienie, to jest pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta, biorących udział we współpracy danego Klienta z Usługodawcą (na przykład jako osoby kontaktowe i / lub upoważnione do zawierania umów z Usługodawcą).

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych do celów dla których zostały przez Klientów podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów:

 • kontynuacji współpracy z Usługodawcą,
 • przedstawiania ofert dotyczących Produktów i usług Usługodawcy, w tym Usług dodatkowych,
 • odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, Produktów, umów, w tym Umowy sprzedaży,
 • prowadzenia negocjacji, rozmów, a także zawarcia, wykonania i / lub rozliczenia umów, w szczególności Umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą i jego Klientami,
 • w zakresie niezbędnym do wykonania umów, w szczególności Umów sprzedaży, Zamówień i zobowiązań,
 • dostaw Towarów, wykonania Usług dodatkowych, w szczególności usług Znakowania, Druku, Uszlachetnienia, Personalizacji towaru i Pakowania,
 • bieżącego kontaktu z Klientami i / lub ich pracownikami, współpracownikami i / lub przedstawicielami w związku ze współpracą z Usługodawcą,
 • obowiązków podatkowych, rozliczeń, wystawiania faktur VAT i / lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • obsługi postępowania reklamacyjnego,
 • wyjaśniania okoliczności naruszania postanowień Regulaminu i / lub przepisów prawa,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń, w tym w celach dowodowych, takich jak wykazanie prawidłowej realizacji Zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji,
 • dla realizacji obowiązków prawnych sporządzania i przechowywania dokumentacji,
 • weryfikacji zdolności kredytowej dla przyznania preferencyjnych warunków płatności i / lub kredytu kupieckiego,
 • badania satysfakcji Klientów z Produktów i usług Usługodawcy, w tym Usług dodatkowych,
 • obowiązku prawnego dla celu zarządzania wnioskami w sprawie realizacji uprawnień Klientów wynikających z RODO,
 • wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • marketingu Produktów i usług Usługodawcy, w tym Usług dodatkowych,
 • profilowania danych osobowych w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi.

Ponad to dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych do celów dla których zostały przez Klientów podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności umożliwienia Klientowi korzystania funkcjonalności Serwisu internetowego, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów:

 • Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta,
 • zawierania umów, w szczególności Umowy sprzedaży,
 • składania i realizacji Zamówień,
 • dostaw Zamówień,
 • świadczenia na rzecz Klientów Usług, to jest usługi dostępu do Serwisu internetowego,
 • wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności dotyczących reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie internetowym i / lub za pośrednictwem Serwisu internetowego umów oraz funkcjonowania Serwisu internetowego,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu internetowego, w tym dla ujawniania nadużyć,
 • tworzenia raportów, analiz i / lub statystyk na potrzeby Usługodawcy, w tym dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego,
 • dostosowania Serwisu internetowego do potrzeb Klientów,
 • publikacji treści.

Ponad to dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych do celów dla których zostały przez Klientów podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnych zgód przez Klienta, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów:

 • przygotowania i przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego, to jest marketingu Produktów i / lub usług Usługodawcy, jeżeli Klient zapisze się do Newslettera,
 • przygotowania i przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego, to jest marketingu Produktów i / lub usług partnerów, dostawców i / lub podwykonawców współpracujących z Usługodawcą, jeżeli Klient wyrazi zgodę na przesyłanie takich informacji.

 

Dane osobowe Klientów są przekazywane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży, naszym podmiotom przetwarzającym, takim jak:

 • partnerzy, dostawcy i / lub podwykonawcy Usługodawcy,
 • przewoźnicy realizujący dostawy Towarów,
 • operatorzy świadczący dla Usługodawcy usługi płatnicze,
 • operatorzy pocztowi,
 • podmioty świadczące dla Usługodawcy usługi księgowe,
 • kancelarie prawne,
 • firmy windykacyjne,
 • inne podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ponad to dane osobowe Klientów są przekazywane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży:

 • organom celnym, częściowo za granicą, na przykład w Chinach. W takiej sytuacji, zgodnie z Regulaminem, Usługodawca, jego partner, dostawca i / lub podwykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi celnemu Listu autoryzacyjnego, potwierdzającego uprawnienie Usługodawcy do wykorzystania znaku towarowego jego Klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania danych osobowych Klienta, jego pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta.

Ponad to dane osobowe Klientów są przekazywane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży:

 • w związku z realizacją części umów zawieranych przez Usługodawcę poza Unią Europejską i wyłącznie w celu ich realizacji, bez możliwości przechowywania i / lub przetwarzania w innym zakresie, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Chin, co do których Komisja europejskiego nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych są jednak zapewnione poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych w rozumieniu artykułu 46 ustęp 1 RODO i / lub przez inne zabezpieczenia przewidziane aktami prawnymi. Możliwe jest także uzyskanie kopii tych danych.

Ponad to dane osobowe Klientów są przekazywane w celach komercyjnych, w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnych zgód przez Klienta, naszym partnerom, dostawcom i / lub podwykonawcom, w celach marketingowych, w szczególności w celu realizacji kampanii marketingowych:

 • jeżeli Klient zapisze się do Newslettera, dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej email zamówionego Newslettera i mogą być przekazywane osobom trzecim w związku z realizacją powyższych celów marketingowych,
 • jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych partnerów, dostawców i / lub podwykonawców współpracujących z Usługodawcą, dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tych podmiotów, w szczególności organizacji promocji i realizacji innych narzędzi marketingowych i mogą być przekazywane tym podmiotom w związku z realizacją powyższych celów marketingowych.

Dane osobowe nie są sprzedawane i / lub przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba że Klient, którego dane dotyczą udzieli na to zgody.

 

Podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych osobowych prowadzenie współpracy z Usługodawcą, w szczególności przedstawianie ofert dotyczących Produktów i usług Usługodawcy, w tym Usług dodatkowych, odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, Produktów, umów, w szczególności Umowy sprzedaży, prowadzenie negocjacji, rozmów, zawarcie i wykonanie umów, w szczególności Umowy sprzedaży, Zamówień, a także otrzymywanie informacji o Produktach i / lub usługach Usługodawcy nie będzie możliwe. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, w szczególności Umowy sprzedaży i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów są przepisy artykułu 6 ustęp 1 punkty: a, b, c, f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie udzielona przez danego Klienta zgoda.

 

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym i / lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem i / lub dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane osobowe przetwarzane, przechowywane i / lub przekazywane są przez Administratora danych osobowych w celach określonych powyżej przez okres:

 • prowadzenia współpracy Usługodawcy z danym Klientem, którego dane osobowe i / lub dane osobowe jego pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta przetwarza,
 • do czasu zakończenia współpracy z Usługodawcą,
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • umożliwiający rozpatrywanie reklamacji i prowadzenia postępowania reklamacyjnego,
 • a po tym przez okres wymagany przepisami prawa, niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych i / lub rachunkowych wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług,
 • wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych osobowych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych,
 • przedawnienia roszczeń, na wypadek ewentualnego sporu.

 

Jako podmiot danych osobowych Klient ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą,
 • otrzymania kopii danych osobowych, które jego dotyczą,
 • sprostowania i / lub poprawienia danych osobowych, które jego dotyczą,
 • usunięcia danych osobowych, które jego dotyczą,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą,
 • przenoszenia danych osobowych, które jego dotyczą,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, to jest RODO.

 

W przypadku pytań i / lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej email pod adresem: kontakt@zen-btl.eu. Pod tym adresem możesz także uzyskać kopię Twoich danych przetwarzanych i przekazywanych do państwa trzeciego przez Administratora danych osobowych, poinformować o chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez Administratora danych osobowych danych, w tym wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swoją zgody.

 

 

Pliki do pobrania

 

Polityka prywatności (załącznik nr 8 do Regulaminu) obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku - wersja polska